Algemene Voorwaarden CV MATCH ONLINE

De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van CV MATCH ONLINE door geregistreerde gebruikers. In de Algemene Voorwaarden worden onder meer de volgende aspecten van de relatie tussen gebruikers en CV MATCH ONLINE: Verstrekken van gegevens en het aanmaken van een account.

 1. Verstrekken van gegevens en het aanmaken van een account.  
 2. Verantwoordelijkheid voor het functioneren van het platform.
 3. Voorwaarden voor het automatisch matchen van werkzoekenden en werkgevers via de website.
 4. Voorwaarden omtrent de betaling voor de bepaalde diensten.

Artikel 1. Definities

1.1 Account: persoonlijke sectie die door gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij/zij zich aanmeldt op de website en met behulp waarvan de gebruiker profielen/account kan aanmaken.
1.2 gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt.
1.3 Profiel/account: een door een gebruiker die werk zoekt op de website bericht waarin zijn/haar gematcht wordt en regio, zoals aangegeven op de website, wordt vermeld.
1.4 Diensten: de via de website aangeboden diensten die faciliteren in het bieden van de gelegenheid aan werkzoekenden en werkgevers van werk in de mondzorg branche, zoals zelfstandig gevestigde tandartspraktijken, tandartsen,
assistenten en andere aanbieders van werk binnen de mondzorg branche, om met elkaar in contact te komen.
1.5 Content: alle informatie die door de gebruiker via de website toegankelijk wordt gemaakt.
1.6 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van CV MATCH ONLINE.
1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten,
alsmede rechten op knowhow en een lijn prestaties.
1.8 Match: kan een door een gebruiker werkzoekende op de website geplaatst bericht waarin een match wordt aangeboden en waarop door werkzoekende gebruikers kan worden gereageerd.
1.9 CV MATCH ONLINE gevestigd aan de Nijverdalsestraat 104, 7642 LG te WIERDEN en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
(Centraal Gelderland) onder nummer 75074885.
1.10 Website: de website www.cvmatch-online.nl en alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op gebruik dat na registratie door gebruiker van de website en de diensten wordt gemaakt.

2.2 CV MATCH ONLINE is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meeste actuele Algemene Voorwaarden zullen op de website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de diensten onder de aandacht van de gebruiker gebracht. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen/verwijderen.

Artikel 3 Account

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet gebruiker een account aanmaken op de manier zoals beschreven op de website. De gebruiker staat er jegens CV MATCH ONLINE voor in dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van zijn/haar een Account verstrekt compleet en juist is. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken gebruiken. Tijdens registratie moet gebruiker tevens een het e-mailadres en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het account.

3.2 CV MATCH ONLINE is gerechtigd om, zonder opgave van reden en zonder schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, een verzoek tot registratie te weigeren.

3.3 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens is van groot belang voor het optimale werking van de Diensten.

3.4 CV MATCH ONLINE accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en compleet zijn en/of blijven van de door gebruiker verstrekte gegevens of voor de gegevens zoals opgenomen in het BIG-register van het Ministerie van VWS. Indien gebruiker op een gegeven moment niet langer BIG geregistreerd is, dient hij/zij het gebruik van de diensten, voor zover een BIG registratie daarvoor is vereist, onmiddellijk te staken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker zelf.
Gebruiker vrijwaart CV MATCH ONLINE dan ook voor elke schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig staken van het gebruik van de diensten zoals hierboven bedoeld.

3.6 De gegevens die gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in de Database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die gebruiker op CV MATCH ONLINE kan raadplegen.

3.7 De gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar wachtwoord. Het is gebruiker niet toegestaan zijn/haar wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het afgeschermde gedeelte van de website of de diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de het wachtwoord van de diensten wordt gemaakt. CV MATCH ONLINE mag ervan uitgaan dat gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker CV MATCH ONLINE daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.

3.8 CV MATCH ONLINE is te allen tijde gerechtigd de diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens gebruiker. Indien gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie voor gebruiker om de diensten niet meer te gebruiken en zijn account te verwijderen. Reeds door gebruiker betaalde vergoedingen komen nimmer voor restitutie in aanmerking.

3.9 CV MATCH ONLINE behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of het wachtwoord en/of e-mailadres van gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de diensten.

3.10 CV MATCH ONLINE is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of diensten door derden.

Artikel 4 Gebruik Diensten

4.1 Gebruiker aanvaardt dat de website en de diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de diensten op het moment van gebruik (op “as is” basis). CV MATCH ONLINE sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de diensten, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Gebruiker erkent en aanvaardt dat CV MATCH ONLINE alleen een platform biedt waarop gebruikers die werk zoeken of aanbieden op het vlak van eerstelijnszorg met elkaar in contact worden gebracht. CV MATCH ONLINE heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door gebruikers met behulp van de website en/of de diensten ter beschikking wordt gesteld.

4.3 Verder heeft CV MATCH ONLINE nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de diensten tussen gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.4 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de website en/of diensten verrichten.

4.5 Gebruiker staat er jegens CV MATCH ONLINE voor in dat hij/zij gerechtigd is om van de diensten gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker vrijwaart CV MATCH ONLINE voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de diensten door gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is.

4.6 Het is gebruiker niet toegestaan de via de diensten verkregen content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

4.7 Het is nadrukkelijk niet toegestaan om gebruikers verder te bemiddelen. Dit betekent dat het gebruiker niet is toegestaan om gegevens van (andere) gebruikers te verzamelen via CV MATCH ONLINE om vervolgens:

 1. a) Gebruikers die werk zoeken te benaderen voor werk; en/of
 2. b) Gebruikers die Vacatures hebben geplaatst te benaderen voor (geschikte) kandidaten.

Tevens is het gebruiker niet toegestaan om derden in staat te stellen deze handelingen te verrichten. Eveneens is het nadrukkelijk niet toegestaan om gegevens van gebruikers voor bovenstaande of andere commerciële doeleinden te gebruiken zonder nadrukkelijk medeweten en toestemming van CV MATCH ONLINE en de betreffende gebruiker(s).

4.8 Het is gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan de diensten dan wel door andere gebruikers verstrekte middelen om te communiceren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoon/mobielennummers en e-mailadressen, te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie anders dan voor openstaande concrete gegevens/of voor andere ongevraagde communicatie.

4.9 CV MATCH ONLINE is te allen tijde gerechtigd om een account van een gebruiker te verwijderen of (tijdelijk) te blokkeren.

4.10 Indien gebruiker zelf en/of door zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord ter beschikking te stellen aan een derde, inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 4.7 van deze Algemene Voorwaarden, verbeurt hij/zij aan CV MATCH ONLINE, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 40.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van CV MATCH ONLINE om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 Producten en Profielen aanmaken

5.1 Gebruikers (werkgevers) kunnen uit 3 pakketten kiezen, kunnen gedurende de looptijd van één maand, drie maanden, vier maanden.

 1. Introductie pakket van één maand geldt; één functie en één regio.
 2. Standaard pakket van drie maanden geldt; twee functies en regio’s.
 3. Premium pakket van vier maanden geldt; onbeperkt kiezen van functies en regio’s

5.2 Gebruikers die profielen aanmaken zijn er strikt aan gehouden uitsluitend concrete profielen aan te maken, die nadrukkelijk geen reclameboodschappen mogen bevatten in bredere zin.

5.3 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de profielen en content die hij/zij ter beschikking stelt via de diensten gebruikt zullen worden door andere gebruikers. CV MATCH ONLINE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere gebruikers.

5.4 Gebruikers mogen na het versturen van de gegevens uitsluitend gebruiken om deze gebruikers te benaderen voor een passende en concrete functie.

Artikel 6 Betaling en abonnementen 

6.1 Voor gebruikmaking van de diensten is de garantie tijdens het niet leveren van matches met één maand verlening verschuldigd. Na de verlengde maand het niet te leveren van matches worden de pakket kosten geheel terugstort. “Niet goed – Geld terug”
6.2 De prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten. Per 1 januari 2020 wordt er geen BTW berekend bij het afnemen bij de pakketten.
6.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of vermeld op de website, vindt de betaling voor de diensten door middel van IDEAL plaats. CV MATCH ONLINE werkt hiertoe samen met WooCommerce. Tijdens het betalingsproces zal gebruiker omgeleid worden naar de webomgeving van WooCommerce. CV MATCH ONLINE is niet verantwoordelijk voor het technisch functioneren van deze omgeving. De aankoop van de betreffende dienst is pas bevestigd indien betaling via IDEAL is gelukt.
6.4 Ten aanzien van reeds door gebruiker betaalde bedragen vindt nimmer restitutie plaats. Ten aanzien van het lidmaatschap, vindt geen terugbetaling plaats, tenzij het kortere gebruik te wijten is aan wanprestatie of een onrechtmatige daad van CV MATCH ONLINE.

Artikel 7 Beschikbaarheid Diensten

7.1 CV MATCH ONLINE is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens gebruiker, de website en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website en/of dienst.

7.2 CV MATCH ONLINE is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of dienst aan te brengen.

7.3 CV MATCH ONLINE garandeert niet dat de website en/of de diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de website en de diensten kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. CV MATCH ONLINE is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website en/of de diensten.

7.4 CV MATCH ONLINE wijst Gebruiker, voor zover hij/zij een consument is, er op dat aan hem/haar geen recht toekomt tot ontbinding van de overeenkomst met CV MATCH ONLINE zonder opgave van redenen zoals bedoeld artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek. De diensten worden door CV MATCH ONLINE namelijk direct met instemming van gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website en de diensten, alsmede die via de website en diensten toegankelijk gemaakt informatie zoals de teksten, look-and- feel en profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de content, berusten bij CV MATCH ONLINE en/of haar licentiegevers.

8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent CV MATCH ONLINE exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om van de Website, de Diensten, de Content gebruik te maken en te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via de Website en diensten ter beschikking worden gesteld.

8.3 Ten aanzien van de door gebruiker op de Website geplaatste content, verstrekt gebruiker aan CV MATCH ONLINE het kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare recht om deze content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de diensten vereist is alsmede deze op elk gewenst moment te verwijderen.

8.4 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de diensten of de website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen content van andere gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij CV MATCH ONLINE of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

8.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8.6 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van CV MATCH ONLINE zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop CV MATCH ONLINE Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 9 Database

9.1 De Database van CV MATCH ONLINE is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. CV MATCH ONLINE is de producent van deze Database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Database. Gebruiker mag gegevens uit de Database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Diensten is toegestaan en Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CV MATCH ONLINE, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Database opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.2 Het is gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten. Dit houdt onder meer in dat het gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de informatie toegankelijk gemaakte informatie dan wel om de Database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 CV MATCH ONLINE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien CV MATCH ONLINE aansprakelijk is jegens gebruiker voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van in het betreffende CV MATCH ONLINE geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van CV MATCH ONLINE om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 10.3, 10.4 en 10.5.

10.3 CV MATCH ONLINE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die gebruiker lijdt als gevolg van een aan CV MATCH ONLINE toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die CV MATCH ONLINE gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker voor de Dienst waarop de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad betrekking heeft. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,– (duizend Euro) bedragen.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van CV MATCH ONLINE anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel.

10.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van CV MATCH ONLINE beoogt niet de aansprakelijkheid van CV MATCH ONLINE voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van CV MATCH ONLINE (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door CV MATCH ONLINE indien sprake is van overmacht.

Artikel 12 Duur en beëindiging

12.1 Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de diensten te staken en zijn/haar account te beëindigen.

12.3 De door CV MATCH ONLINE voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn.

12.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft CV MATCH ONLINE het recht om, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, profielen te verwijderen en/of te weigeren en/of de overeenkomst tot gebruik van de website en de diensten direct, zonder tussenkomst van de rechter, te ontbinden, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin :

 1. a) Gebruiker artikel 3.1 of 4.7 schendt; en/of
  b) CV MATCH ONLINE op de hoogte is gekomen van het feit dat gebruiker niet langer BIG geregistreerd is, bijvoorbeeld doordat zij hiervan door een toezichthoudende instantie op de hoogte is gebracht; en/of
  c) Gebruiker niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.
  Het bovenstaande is onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

13.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid en indien de ontvangende partij in redelijkheid moet begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is.

13.3 De verplichtingen tot geheimhouding zijn niet van toepassing in zoverre de partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:

 1. a) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
  b) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
  (iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
  (iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
  (v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
  (vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende partij.

Artikel 14 Rechtskeuze en jurisdictie

14.1 De tussen CV MATCH ONLINE en de gebruiker gesloten overeenkomsten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de tussen CV MATCH ONLINE en Gebruiker gesloten overeenkomsten en/of de Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 15 Varia

15.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. CV MATCH ONLINE zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

15.2 CV MATCH ONLINE mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met gebruiker en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn/haar enige remedie om het gebruik van de diensten te staken en zijn/haar account te beëindigen.